ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.ค. 60 รับการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล