กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัจจิมา คุ้มถนอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

Miss Sigril
ครู

Miss Lovely
ครู