กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางบังอร ธงธนานุรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2