ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนวัดนาค

โรงเรียนวัดนาค  เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่  กรกฎาคม  2479   โดยมี ขุนธานีสาครารักษ์        นายอำเภอบางปะหัน    พร้อมด้วยนายตี๋  น้อยเลอสิทธิ์   ธรรมการอำเภอ    พระอธิการหร่าย    เจ้าอาวาสวัดนาค    กำนัน    ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบางปะหันได้ทำพิธีเปิดโรงเรียน   โดยอาศัยศาลา    การเปรียญวัดนาค  ชื่อโรงเรียนประชาบาลศึกษา  ตำบลบางปะหัน   1 (วัดนาค) เปิดสอนชั้น ป.  1 ถึง ป. 4     นายจำลอง    มียามกิจ  เป็นครูใหญ่              

ปี  พ.ศ.  2497    นายเชื่อม  จันทร์สว่าง   มอบเงินให้    126,485 บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  . 3   ข้างอำเภอบางปะหันทางใต้    

วันที่  30  ..  2497   ย้ายนักเรียนไปเรียนที่อาคารสร้างใหม่     เปิดสอนชั้นอนุบาล  1  -  2

วันที่  6    มี.. 2500  ขนานนามโรงเรียนว่า   โรงเรียนบางปะหัน  (เชื่อมประชานุกูล)

วันที่  16  มี.. 2506    ครูใหญ่   กรรมการศึกษา  หาเงินต่อเติมอาคารเรียน   1     ห้องเรียนเป็นเงิน   15,957 บาท

                วันที่   ..  2509    โอนมาขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและขยาย    ชั้นเรียนถึงชั้นประถมปลาย   . 7

วันที่  มี..  2515      เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดนาค

วันที่ 10  ..  2516   นายเย็น  นางอุ่น  ชูแก้ว    สร้างห้องเรียนใต้ถุนอาคารเรียน  (017  ดัดแปลง)

ห้องเรียน  เป็นเงิน   12,000  บาท

วันที่  ..  2517  ต่อเติมอาคารเรียน 017 ดัดแปลงใช้งบมาณ 105,000 บาท  และ  นายอุทัย ชุณหจันทน์ บริจาคสมทบอีก 41,578   บาท  ต่อเติม 3 ห้องเรียน และย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน       วัดนาค   ดังเดิม พระครูบุญสารโสภณ (ตี่) เป็นผู้อุปการะโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2518  สร้างโรงฝึกงานแบบสามัญ 312 งบประมาณ 60,000  บาท และสร้างบ้านพักครู      2 หลัง งบประมาณหลังละ 40,000   บาท   รวม  80,000  บาท

ปี พ.ศ. 2519  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 . อีก 3 ห้องเรียน งบประมาณ 140,000   บาท
ปี  พ.ศ. 2520 ต่อเติมอาคารเรียน  แบบ ป.1 . อีก 3 ห้องเรียน งบประมาณ 250,000  บาท ยุบ   ชั้นประถมปีที่ 7   ตามแผนการศึกษา   ฉบับพุทธศักราช 2521

ปี พ.ศ.  2523       โรงเรียนวัดนาคซึ่งสังกัดอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้โอนไปขึ้นสำนักงาน

การประถมศึกษาแห่งชาติ

ปี พ.ศ. 2524   สร้างอาคารตึก 2 ชั้น ด้วยงบบริจาคของประชาชนจำนวน 350,000 บาท

ปี  พ.ศ. 2527     สร้างเรือนเพาะชำ แบบ สปช. .1. ใช้งบประมาณ 9,000 บาท

ปี  พ.ศ. 2527     สร้างถังน้ำใส่น้ำผน แบบ ฝ.33 ใช้งบประมาณ 32,000 บาท

ปี  พ.ศ  2530    เทพื้นใต้ถุนอาคาร แบบ 017 ดัดแปลงและทำเป็นห้องเรียนชั้นอนุบาลและห้อง สหกรณ์ ใช้งบประมาณ  50,000 บาท โดยประชาชนบริจาค

ปี  พ.ศ  2530     สร้างส้วม 2 ที่นั่ง แบบ สปช. 603/29 ใช้งบประมาณของ สปช. 30,000 บาท

ปี  พ.ศ 2532     เทพื้นใต้ถุนอาคาร แบบ ป. 1 ใช้งบประมาณ ส.. จำนวน 59,975 บาท

ปี  พ.ศ  2532     สร้างส้วม 4 ที่นั่ง แบบ สปช. 603/29 ใช้งบประมาณ สปช. 80,000 บาท

ปี  พ.ศ  2540    เจ้าอาวาสวัดนาค พระอธิการปรีชา มหาวีโร ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียน โดยกราบเรียนให้พระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งขอบริจาคจากประชาชน ได้สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28  3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน  แล้วเสร็จสิ้นงบประมาณ   5,600,000  บาท ให้ชื่ออาคารว่า อาคารพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม))

ปี  พ.ศ. 2542  โรงเรียนวัดนาคได้ขออนุญาตจากทางราชการรื้ออาคารเรียนแบบ  017  อาคารเรียนแบบ  ป. 1 ข  อาคารฝึกงานแบบสามัญ  312  ถังน้ำฝน  ส้มแบบ  สปช. 603/29  เพื่อใช้สถานที่สร้างอาคารหลังใหม่  โดยพระอธิการปรีชา  มหาวีโร  เจ้าอาวาสวัดนาคดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนโดยกราบเรียนให้พระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล  เจ้าอาวาสวันอัมพวัน  จังหวัดสิงห์บุรี  พร้อมด้วยประชาชนร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ  3  ชั้น  จำนวน  24  ห้องเรียน  5  ห้องพิเศษ  และห้องน้ำ  20  ที่นั่งในอาคาร  ให้ชื่อว่าอาคาร  72  ปี  หลวงพ่อจรัญ   ฐิตธมฺโม

ปี  พ.ศ. 2547  สร้างอาคารพยาบาล

ปี  พ.ศ. 2548  สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเรียน  72  ปี  หลวงพ่อจรัญ   ฐิตธมฺโม  ณ วันที่  19  กันยายน  พ.ศ. 2548

ปี  พ.ศ. 2550  สร้างอาคารสหกรณ์

ปี พ.ศ. 2552   สร้างศูนย์ปฐมวัย

                  ปัจจุบันโรงเรียนวัดนาค  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  1   เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ
ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาโดย มีนักเรียนทั้งสิ้น   
700   คน  ข้าราชการครู   33   คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ   คน  ลูกจ้างชั่วคราว  2 คน