กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูสมบัติ ศิลปัญจะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางเพ็ญศรี วจีเจริญทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1