กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปานะพันธ์ อินทร์อ่ำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2